Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Moraceae

Morus mongolica (Bureau) Schneid.

Chinese
sort descending
Meng sang 蒙桑
Shan sang 山桑
Japanese
sort descending
Moko guwa モコグワ
Mouko guwa モウコグワ
Korean
sort descending
Mongo ppongnamu 몽고 뽕나무
Wang ppongnamu 왕 뽕나무
French
sort descending
Mûrier de montagne
English
sort descending
Mongolian mulberry
Wild Korean mulberry

Broussonetia papyrifera (L.) L’Hér. ex Vent.

Chinese
sort descending
Chu 楮, 构, 穀 Gou, Gu
Gou shu 构树
Japanese
sort descending
Kozo コウゾ, 楮
Korean
sort descending
Kkujinamu 꾸지나무
French
sort descending
Mûrier à papier
Mûrier de Chine
English
sort descending
Paper mulberry
Tapa-cloth tree
Thai paper mulberry
Thai
sort descending
Po sa ปอสาไทย
Saa ปอสา
Ton sa

Papers

Korea
sort descending
Acheongji
Baekchuji
Baekji
Baekmyonji
Banjaji
Byeokji
Changhoji
Chojuji
Chuchao
Dakji
Dobaeji
Gaylimji
Goryeoji Koryeoji
Gyeonji Seongyeonji
Hwangmaji
Jamunpyuji
Jangpanji
Japchoji
Jeojuji
Jeosangjuji
Joseonji
Jukcheongji
Japan
sort descending
Aigami 藍紙 Konshi 紺紙
Bikoshi 美光紙
Chagami 茶紙
Chirigami 塵紙
Danshi 檀紙 Michinoikugami 陸奥紙
Fudagami 札紙
Gasenshi 画仙紙
Hanshi 半紙
Hodomurashi 程村紙
Hoshogami 奉書紙 Hoshoshi 奉書紙
Hosokawashi 細川紙
Hyoguyoshi 表具用紙
Iwakimono 磐城もの
Izumogami 出雲紙
Jumonjigami 十文字紙
Kairyo hanshi 改良半紙 Kariryo hanshi
Kaishi 懐紙
Kamiko 紙衣
Kankonshi 還魂紙
China
sort descending
Baimian
Chengxin Tang zhi
Gaoli
Guangdu zhi
Hong shang
Huangma zhi
Jietie zhi
Jinsujian Jinsu zhi
Juanjiang

Pages

Broussonetia kazinoki Siebold & Zucc.

Chinese
sort descending
Chu 楮, 构, 穀 Gou, Gu
Xiao gou shu 小构树
Japanese
sort descending
Hime kouzo ヒメコウゾ
Korean
sort descending
Dak na mu 닥나무
French
sort descending
Murier à papier hybride
English
sort descending
Japanese paper mulberry

Papers

Korea
sort descending
Chojuji
Dakji
Dakjongyi
Deungpiji
Gojeongji Kojongji
Gok-ji Mi-ji, Gaji-ji
Jeojuji
Jeosangjuji
Joji Jeoji
Joseonji
Piji
Songgyeopji Songyeopji
Japan
sort descending
Danshi 檀紙 Michinoikugami 陸奥紙
Shiroishi 白石
Zaogami 蔵王紙
Thailand
sort descending
Saa paper Saa紙
Subscribe to RSS - Moraceae